Statuten

BELGIAN ASSOCIATION OF AMBULATORY SURGERY
Groenebriel 1, 9000 Gent

STATUTEN

TITEL I. – Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De benaming van de vereniging is “Belgian Association of Ambulatory surgery”, in het Nederlands vertaald als zijnde “Belgische Associatie van Ambulante Chirurgie”, en vertaald in het Frans “Association Belge de la Chirurgie Ambulatoire”. De naam van de vereniging wordt afgekort met volgende initialen: “B.A.A.S.”. Alle facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan en zullen uitgaan van de vereniging moeten de sociale benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden: “vereniging zonder winstoogmerk”, leesbaar en voluit geschreven of afgekort tot “VZW”, en het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Groenebrie1 1. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Gent.
Bij beslissing van de algemene vergadering kan hij naar om het even welke andere plaats worden overgebracht
De vereniging kan succursalen of bij huizen vestigen in om het even welke plaats in België.

Art. 3. De vereniging heeft als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van de ambulante chirurgie, van de daghospitalisatie en hun aanverwante activiteiten, het aanmoedigen van de studie en het zoeken naar oplossingen voor al de problemen die met de daghospitalisatie zelf en met de gebruikers ervan te maken hebben, het bepalen van de indicatiestellingen, regels, modaliteiten voor erkenning, installatie, werking en financiering van de ambulante chirurgie. Om haar doel te bereiken kan de vereniging alle gepaste middelen aanwenden, onder andere het verspreiden van publicaties, de organisatie van studievergaderingen en voordrachten, het toekennen van prijzen, het oprichten van een documentatiecentrum, enz.
De vereniging kan alle daden stellen die verband houden, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar doel en meer bepaald, h aar diensten verlenen aan alle natuurlijke of rechtspersonen, verenigd of niet, en eveneens het verwerven of in huur nemen van alle noodzakelijke roerende en onroerende goederen. Zij kan haar medewerking verlenen en zich, op om het even welke manier, interesseren aan elke activiteit gelijkaardig aan haar doel.

Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.
Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Vermogen van de onderneming
Het vermogen van de vereniging kan allerhande roerende en onroerende goederen omvatten. Er is geen andere beperking dan deze vermeld in artikel 16 van de wet van 21 juni 1921, zoals gewijzigd in de wet van 2 mei 2002

TITEL II – Leden, opneming, bijdragen, uittreding, verbintenissen

Art. 5. De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Kunnen lid zijn: natuurlijke en rechtspersonen. De effectieve leden zijn de leden die ten volle genieten van de rechten van de aangeslotenen. Kunnen aanspraak maken op de titel van effectief lid, zij die een bijzondere belangstelling voor de ambulante chirurgie kunnen aantonen.

De toegetreden leden zijn diegenen die de activiteiten die het sociaal doel vormen, steunen door hun raadgevingen, hun invloed of door hun bijdragen.
Enkel de effectieve leden genieten ten volle de lidmaatschapsrechten die door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, inzake de verenigingen zonder winstoogmerk, aan de leden worden toegekend. Alleen de effectieve leden participeren aan het bestuur van de vereniging en nemen deel aan de algemene vergadering.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, het aantal effectieve leden mag niet lager zijn dan vier.

Art. 6. Aanvankelijk bestaat de vereniging uit de verschijnende partijen in deze akte die tegelijkertijd stichtende leden zijn van de vereniging.
Voor de effectieve leden: het kandidaat-effectief lid richt haar schriftelijke aanvraag per brief tot de Raad van Bestuur. Deze beslist op soevereine wijze bij eenvoudige meerderheid in de vormen voorgeschreven door het reglement van inwendige orde, en zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat. Tegen de weigeringsbeslissing kan door het kandidaat-lid beroep worden aangetekend bij de Raad van Bestuur bij aangetekende brief, gericht aan de zetel van de vereniging binnen de acht dagen na de kennisgeving van de weigering aan het kandidaat-lid.
Voor de toetredende leden: het kandidaat-toetredend lid richt haar schriftelijke aanvraag per brief tot de Raad van Bestuur. Deze beslist op soevereine wijze bij eenvoudige meerderheid in de vormen voorgeschreven door het reglement van inwendige orde, en zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat.
Tegen de weigeringsbeslissing kan door het kandidaat-toetredend lid beroep worden aangetekend bij de Raad van Bestuur bij aangetekende brief, gericht aan de zetel van de vereniging binnen de acht dagen na de kennisgeving van de weigering aan het kandidaat-toetredend lid.

Art. 7. De effectieve en toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Zij kan de 250 EUR niet overtreffen.

Elk lid dient zijn lidmaatschapsbijdrage te betalen tegen uiterlijk de laatste dag van de tweede maand na de aanvang van het betrokken jaar. Ieder lid die op dat ogenblik zijn bijdrage niet heeft betaald zal hiertoe een aanmaning ontvangen. Bij niet-betaling binnen de veertien dagen na aanmaning wordt het lid geacht ontslagnemend te zijn. Dit ontslag zal worden geacteerd door de Raad van Bestuur en in het register van leden worden aangetekend.

Art. 8. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de algemene vergadering uitgesproken worden.
Deze beslist bij geheime stemming en met een tweederdenmeerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, nadat het effectief lid, die het voorwerp blijkt uit te maken van deze maatregelen, gehoord werd of opgeroepen werd om uitleg te verschaffen. De Raad van Bestuur beslist over de uitsluiting van een toegetreden lid.
De uitsluiting van een lid brengt van rechtswege zijn terugtrekking uit de vereniging mee. Noch de effectieve of toegetreden leden, noch de ontslaggevende, geschorste of uitgesloten leden, noch de rechtverkrijgenden of de rechthebbenden van een overleden effectief of toegetreden lid kunnen enig recht hebben op het maatschappelijk vermogen. Zij kunnen niet de terugbetaling vragen van gestorte bijdragen of van om het even welke verschafte prestaties, noch kunnen zij enige staat of overlegging van rekening opeisen of vorderen, noch het aanbrengen van zegels, noch een inventaris.

Art. 9. Het staat de effectieve leden en toegetreden leden vrij zich uit de vereniging te allen tijde terug te trekken, op voorwaarde hun ontslag schriftelijk bij aangetekende brief te richten tot de Raad van Bestuur.

Het uitgetreden of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op een deel of het geheel van het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Art. 10. De leden moeten het register der leden tekenen. Deze handtekening stelt hun aanvaarding vast zonder voorbehoud der statuten van de vereniging en van het reglement van inwendige orde.
Uit hoofde van sociale verplichtingen nemen zij geen persoonlijke verbintenis op zich.

Art. 10bis Op de zetel van de vereniging dient een ledenregister te worden bijgehouden. In dit register moeten volgende vermeldingen worden aangebracht: naam en voornamen van de effectieve leden, woonplaats, in geval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm, adres en zetel van de rechtspersoon, ondernemingsnummer, en alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden.
De raad van bestuur moet alle hierboven vermelde verplichte gegevens in dit register inschrijven, of wijzigingen aan deze gegevens binnen de acht dagen nadat hij door het bevoegd orgaan ervan in kennis is gesteld.

Het ledenregister kan te allen tijde door alle effectieve leden worden ingezien mits schriftelijke aanvraag acht dagen op voorhand, en zij hebben hiervoor geen expliciete machtiging nodig.

TITEL III – Algemene Vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur en wordt samengeroepen op beslissing van de Raad van Bestuur.

Art. 12. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

de wijziging van de statuten

de benoeming, afzetting en bezoldiging van de bestuurders, afgevaardigd bestuurders en van de commissarissen

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen

de vrijwillige ontbinding van de vereniging

de uitsluiting van de effectieve leden

de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

De uiterste datum voor bijeenroeping van die vergadering is statutair vastgelegde de tweede zaterdag in de maand juni op de zetel van de vereniging tenzij anders aangeduid. De effectieve leden worden voor de algemene vergadering door de voorzitter van de Raad van Bestuur opgeroepen.
Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.

Art. 12. Het oproepingsbericht dewelke de leden tenminste 15 kalenderdagen tevoren uitnodigt tot de Algemene Vergadering vermeldt ten minste de datum, de plaats en het uur van de samenkomst en alle agendapunten die zullen behandeld worden. De postdatum van de verzending van het oproepingsbericht geldt als aanvangsdatum.

Art. 13. Wanneer één twintigste van de effectieve leden het aanvraagt, moet de vergadering bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur. Zo ook moet elk voorstel, door één twintigste van de effectieve leden ondertekend, op de dagorde gebracht worden.

Enkel over de agendapunten van de bewuste Algemene Vergadering mogen beslissingen genomen worden.

Art. 14. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of onderhavige statuten het anders bepalen.
Elk lid mag meer dan één volmacht dragen.
In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van deze die hem vervangt, beslissend.

Art. 15. De algemene vergadering kan niet geldig beslissen over de doelwijziging van de vereniging of over de wijziging van de statuten, dan bij eerbiediging van de artikelen 8 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid van twee derden (in geval van statutenwijziging) of vier vijfden (ingeval van doelwijziging) ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. In het huishoudelijk reglement kunnen bepaalde noties nader worden omschreven.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 16. De beslissingen van de vergadering worden neergeschreven in een register voor processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter van de raad en door een bestuurder. Dit register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard waar alle effectieve leden er van kennis kunnen nemen, zonder dat het register verplaatst wordt.
Elke wijziging van de statuten moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Zo ook voor elke benoeming, ontslag, afzetting van een bestuurder.
De stukken met betrekking tot de statuten, de statutenwijziging, de benoemingen en ontslagen van bestuurders, gemachtigden en commissarissen, alsmede de uitsluiting, ontslag en toetreding van de effectieve leden en de goedgekeurde rekeningen moeten worden neergelegd in het administratief dossier op de Rechtbank van Koophandel.

Art. 17. De algemene vergadering is bevoegd voor het benoemen van één of twee commissarissen onder zijn leden of er buiten. De commissarissen zullen hun functie onbezoldigd uitoefenen. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor de afzetting van de commissarissen. De commissaris kan te allen tijde ontslag nemen. Bij ontslag of afzetting dient de commissaris zijn mandaat te blijven uitoefenen tot afloop van het volledige boekjaar. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van één boekjaar.
Bij de bespreking van de jaarrekening zal de commissaris dienen te rapporteren aan de Algemene vergadering door middel van een schriftelijk verslag dat samen met de agenda aan de leden van algemene vergadering wordt toegestuurd. Zij stellen het verslag voor tijdens de gewone algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 31.
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.
De akte betreffende de aanstelling en ambtsbeëindiging van een commissaris door de algemene vergadering moet worden openbaargemaakt en dient volgende vermeldingen te bevatten: naam en voornaam, woonplaats en geboortedatum en plaats; ingeval het een rechtspersoon betreft, moet het BTW-nummer en de zetel van de rechtspersoon worden vermeld.

TITEL IV – Raad van Bestuur

Art. 18. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders en ten hoogste twaalf bestuurders.

Art. 19. De procedure voor toekenning van de mandaten wordt als volgt bepaald:
De raad van bestuur stelt de kandidaat-bestuurders voor, met gemotiveerd advies. De algemene vergadering beslist autonoom over de benoeming. De lijst van de vrijgekomen mandaten wordt medegedeeld via een bericht, tegelijk verzonden met de oproep voor de algemene vergadering. Bij het voorstellen van een kandidaat wordt een synthese gegeven van zijn curriculum vitae.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet en gekozen onder de effectieve leden alleen. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.

Art. 20. De leden van de raad van bestuur worden voor een periode van drie jaar gekozen. Hun mandaat eindigt met het overlijden, het ontslag, de afzetting of het verlies van hun hoedanigheid als lid.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de algemene vergadering. Zij kan hier slechts toe beslissen bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en op voorwaarde dat het punt van uitsluiting op de agenda is opgenomen.
De afgezette bestuurder wordt vervangen door een bestuurder die wordt gecoöpteerd door de Raad van Bestuur tot de volgende algemene vergadering.

Art. 21. De raad duidt onder haar leden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter en een secretaris-penningmeester aan. Zo de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies uitgeoefend door de vice-voorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

Art. 22. De raad komt minstens eenmaal per semester bijeen, bijeengeroepen door de voorzitter of door de vice-voorzitter die hem vervangt. De bijeenroeping moet per brief gebeuren acht dagen voor de datum van de vergadering. Zij bevat de dagorde.
De voorzitter van de raad mag deze bijeenroepen telkens het belang van de vereniging het vereist. Hij moet het doen binnen de dertig dagen indien één vijfde van de leden van de raad het schriftelijk aanvraagt.

Art. 23. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissingen treffen indien alle bestuurders worden opgeroepen voor de vergadering en de helft van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder heeft recht op één stem.
Een bestuurder kan niet meer dan één volmacht dragen.
Indien bij de eerste vergadering het quorum van de aanwezige of vertegenwoordigde leden niet bereikt is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met de dezelfde dagorde. Deze tweede vergadering kan beslissingen nemen bij eenvoudige meerderheid, welke het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden ook zijn.

Art. 24. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
In geval van staking van stemmen is deze van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, beslissend.

Art. 25. De raad van bestuur heeft de meest volstrekte machten voor het stellen van alle daden van bestuur of van beschikking die de vereniging aanbelangen.
Zij is ook bevoegd voor alle daden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet of door de statuten. Zij heeft onder andere de macht om op eigen gezag alle operaties te beslissen die volgens artikel 3 hierboven binnen het doel van de vereniging vallen.

Art. 26. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging, samen met het gebruik van de handtekening behorende tot dit bestuur, afvaardigen aan één of meer van zijn leden, die de titel zullen dragen van afgevaardigde-bestuurders. Normaal oefenen de voorzitter, de vice-voorzitter en/of de secretaris deze functies uit. Deze afgevaardigde bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur bij gewone meerderheid. De duur van hun mandaat kan niet langer bedragen dan drie jaar en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur. Het mandaat neemt een automatisch einde door het overlijden, vrijwillig ontslag of onbekwaamverklaring van de dagelijkse bestuurder.
De raad van bestuur stelt de machten en de eventuele vergoedingen van de afgevaardigde-bestuurder(s) vast. Onder haar verantwoordelijkheid mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen aan een derde niet-lid, die de titel zal dragen van administratief directeur, wiens machten en eventuele bezoldiging door de raad van bestuur vastgesteld worden.
(bevoegdheden afgevaardigde-bestuurders moeten worden gespecifieerd naar de werking van de BAAS: evenwel algemene bepalingen:
Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het stellen van alle handelingen die strikt nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vereniging, het stellen van handelingen met een beperkte of onbestaande invloed op de activiteit en de financiële toestand van de VZW en de hoogdringende beslissingen waarvan uitstel schade zou toebrengen aan de VZW.)

Art. 27. Voor alle daden dan diegene die betrekking hebben op het dagelijks bestuur of op een bijzondere volmacht, volstaan, opdat de vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd zou zijn, de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, die tegenover derden geen rechtvaardiging zullen moeten geven van hun machten

Art. 28. De bestuurders verbinden zich niet persoonlijk wegens hun functies en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

TITEL V – Reglement van inwendige orde

Art. 29. De rechten en verplichtingen van de leden worden vastgesteld door een reglement van inwendige orde, bepaald door de algemene vergadering.
Wijzigingen kunnen aan dit reglement aangebracht worden door de algemene vergadering die bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen beslist.

TITEL VI – Diverse bepalingen

Art. 30. Het maatschappelijk dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 31. De rekeningen van het verlopen dienstjaar en de begroting van het toekomende dienstjaar worden jaarlijks door de raad van bestuur voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering die tijdens het eerste semester zal gehouden worden.

TITEL VII – Ontbinding en vereffening

Art. 32. De vereniging kan slechts ontbonden worden volgens de voorschriften van artikelen 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging enkel uitspreken wanneer het agendapunt van de ontbinding uitdrukkelijk is vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een ontbinding kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid van vier vijfden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering één of twee vereffenaars aanduiden en zal zij hun machten bepalen.

Art. 33. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal de algemene vergadering, op om het even welk ogenblik en om om het even welke reden, de bestemming van het netto-actief van de vereniging bepalen na de vereffening van elke schuld, en het netto-actief overdragen aan één of meerdere verenigingen zonder winstgevend doel, of bij ontstenis daarvan een doel dat het best dat van de VZW BAAS benadert.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering dd; 17.10.2005 werden volgende leden van de Raad van Bestuur als bestuurder ontslagen met ingang van 17.10.2005:

Claude De Lathouwer, geneesheer, Rue de la Tour Japonaise 14, 1120 Brussel.
Paul Depuydt, geneesheer, Elisabethlaan 233 a, 8400 Oostende.
Myriam Ducarme, verpleegkundige, Rue de la Station 1/Etgl, 1410 Waterloo.
Roland Gieraerts, geneesheer, Kempervendreef 2, 3140 Keerbergen.
Benoît Hoffreumon, geneesheer, Chemin Landaise 2 b, 7501 Orcq.
Fabienne Pyl, verpleegkundige, Rue T. Vander Elst 161, 1170 Brussel.
Herman Schepens, verpleegkundige, Tulpenlaan 4, 2240 Zandhoven.
Alain Vandenhove, verpleegkundige, Avenue de Spa 14, 4800 Verviers.
Peter Vueghs, geneesheer, Jef De Pauwstraat 20, 9100 Sint-Niklaas.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering dd. 17.10.2005 werden volgende leden als bestuurder van de Raad Van Bestuur benoemd met ingang van 17.10.2005 voor een periode van drie jaar:

Annie Simmilon, Eikenlaan 11, bus 35, 1500 Halle (als penningmeester)
Guy Bogaert, Klein Dalenstraat 10, 3020 Winksele
Yves Grysolle, Albert Liénartstraat 10, 9300 Aalst
Kenneth Coenye, De Neckstraat 22, bus 37, 1081 Brussel
Marc Engels, Kallobaan 93, 9120 Beveren
Pierre Luysmans, Weggevoerdenstraat 85, 3012 Wilsele

Volgende bestuurders werden herbenoemd als bestuurder op de beslissing van de Algemene Vergadering dd. 17.10.2005 met ingang van 17.10.2005 voor een periode van drie jaar:

Luc Van Outryve (voorzitter), Keizer Leopoldlaan 3 N, 9000 Gent.
Paul Vercruysse (secretaris), Lage Kaart 17, 2930 Brasschaat.
Suzanne Van Dessel, Gooreinde 44, 2260 Westerlo
Martine Cenens, Hoveniersstraat 32 A, 1883 Strombeek-Bever

Luc Van Outryve, bestuurder

Paul Vercruysse, bestuurder